Pojašnjenje korištenih pojmova u pregledu glavne knjige

1. Sastav zemljišnoknjižnog uloška

Posjedovnica ( A list )– sadrži podatke o svim katastarskim česticama koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo te sve katastarske promjene koje se odnose na njih.
Vlastovnica ( B list )– sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene glede vlasništva i osobna ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede raspolaganja nekretninom
Teretovnica ( C list )– sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena ( hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava ).

2. Aktivna plomba

Plomba je broj zemljišnoknjižnog podneska na zemljišnoknjižnom ulošku s kojim se iskazuje činjenica da je podnesen prijedlog za upis. Označava da je glede ZK uloška započet zemljišnoknjižni postupak koji još nije proveden. Plomba se briše provedbom upisa ili zabilježbom odbijanja prijedloga za upis.

3. Zadnji broj dnevnika

Broj zadnjeg zemljišnoknjižnog podneska na ZK ulošku s kojim je proveden upis. Zadnji broj dnevnika je broj pod kojim je bila provedena posljednja plomba.

4. Aktivno stanje

To su svi važeći, neizbrisani upisi na ZK ulošcima. Predstavlja aktualno stanje.

5. Povijesno stanje

To su svi upisi na A, B i C listu, aktivni i brisani. Povijesno stanje se prati od trenutka verifikacije ZK uloška nadalje.

6. Verifikacija

Postupak kontrole uloška u digitalnom obliku s aktivnim stanjem u ručno vođenoj knjizi. ZK uložak u ručno vođenoj knjizi se zatvara i nakon toga se uložak vodi samo elektroničkom obradom podataka.

7. Uložak u EOP

Uložak koji je prepisan iz ručno vođene knjige u digitalni oblik. Uložak u EOP može biti u fazi prijepisa ( ali se i dalje vodi i u ručnoj zemljišnoj knjizi ) ili verificiran što znači da je pravno valjan i da se ručno više ne vodi, već samo elektronski.

8. Uložak s više ZK tijela

ZK ulošci koji se sastoje od nekoliko ZK tijela ( ZK tijelo je pravna cjelina, a sastoji se od jedne ili više kat. čestica koje se nalaze u istoj kat. općini ). U A, B i C listu su redni brojevi ZK tijela najčešće označeni rimskim brojevima ( npr. u Vlastovnici ispred suvlasničkog dijela navodi se rimskim brojevima ZK tijelo na kojem je vlasnik ili suvlasnik upisan ).

Pojašnjenje korištenih pojmova u pregledu knjige PU

1. Sastav zemljišnoknjižnog poduloška

Popisni list ( A list )– sadrži opis zgrade i broj čestice na kojoj je zgrada sagrađena.
Popisni list ( AII list )– sadrži opis stana.
Vlasnički list ( B list )– sadrži podatke o temelju stjecanja prava vlasništva i vlasniku stana, promjene glede vlasništva i osobna ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede raspolaganja nekretninom
Teretni list ( C list )– sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je stan opterećen ( hipoteka, osobne služnosti,...).

2. Aktivna plomba

Plomba je broj zemljišnoknjižnog ( ZS ) podneska na zemljišnoknjižnom podulošku s kojim se iskazuje činjenica da je podnesen prijedlog za upis. Označava da je glede ZK poduloška započet postupak koji još nije proveden. Plomba se briše provedbom upisa ili zabilježbom odbijanja prijedloga za upis.

3. Zadnji broj dnevnika

Broj zadnjeg zemljišnoknjižnog podneska na ZK podulošku s kojim je proveden upis. Zadnji broj dnevnika je broj pod kojim je bila provedena posljednja plomba.

4. Aktivno stanje

To su svi važeći, neizbrisani upisi na ZK podulošcima. Predstavlja aktualno stanje.

5. Povijesno stanje

To su svi upisi na AI, AII, B i C listu, aktivni i brisani.

6. Verifikacija

Postupak kontrole poduloška u digitalnom obliku s aktivnim stanjem u ručno vođenoj knjizi PU. ZK poduložak u ručno vođenoj knjizi se zatvara i nakon toga se poduložak vodi samo elektroničkom obradom podataka.

7. Poduložak u EOP

Poduložak koji je prepisan iz ručno vođene knjige u digitalni oblik. Poduložak u EOP može biti u fazi prijepisa ( ali se i dalje vodi i u ručnoj KPU ) ili verificiran što znači da je pravno valjan i da se ručno više ne vodi, već samo elektronski.